Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
decrease font size reset font size increase font size
Ελληνικά English

Υπηρεσίες

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ είναι η ευελιξία , η σωστή οργανωτική υποδομή , η απόλυτη εχεμύθεια, η διασφαλισμένη μέσω του ISO ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και η διάθεση συνολικής υποστήριξης που προσφέρει στους πελάτες της. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:


ΤΜΗΜΑ Ι / ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Μελέτη, έρευνα, ανάλυση και προτάσεις των καταλλήλων διατάξεων και των περιθωρίων που παρέχουν οι φορολογικοί νόμοι προς επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων.
 • Εφαρμογή προτάσεων και έντυπη αποτύπωση για την πρακτική επίλυση, ολοκλήρωση και εξάντληση των διαφόρων θεμάτων.
 • Πλήρης εναρμονισμός των φορολογικών νόμων και διατάξεων με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού προς εφαρμογή των επιταγών των Νόμων και αποφυγή από πλευράς των επιχειρήσεων και οργανισμών των ανάλογων κυρώσεων.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Οργάνωση Λογιστικών Συστημάτων
 • Εφαρμογές Λογιστικών Σχεδίων
 • Οργάνωση Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση Αποθηκών
 • Μελέτη και σύνταξη οικονομικών Καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών με οποιονδήποτε κύκλο εργασιών.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 • Ανάλυση Συστημάτων Κοστολόγησης και Εφαρμογής
 • Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής και Σχεδίου Λογιστικού Αναλυτικής Λογιστικής
 • Προγραμματισμός Λειτουργίας
 • Προϋπολογισμός Αριθμητικών μεγεθών

ΤΜΗΜΑ ΙV / ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Έλεγχοι Διαχειριστικοί
 • Έλεγχοι Βιβλίων και Στοιχείων
 • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ισολογισμών
 • Έλεγχος προϋπολογισμών - απολογισμών
 • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Λογιστικών συστημάτων
 • Έλεγχος καλής και σωστής λειτουργίας των Συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

ΤΜΗΜΑ V / ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει για την προαιρετική ή υποχρεωτική εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στις επιχειρήσεις ή στον Δημόσιο Τομέα και παράλληλα τηρεί την λογιστική επιστήμη και τις οικονομικές καταστάσεις όπως ορίζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΤΜΗΜΑ VI / ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Ανάληψη μισθοδοσιών μεγάλων εταιρειών και τραπεζών.
 • Έρευνα, Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση προτάσεων εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και επιχειρήσεων
 • Πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας του Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων απασχόλησης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και συμβάσεων
 • Αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων απασχόλησης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και συμβάσεων
 • Αντιμετώπιση θεμάτων Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού των επιχειρήσεων και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.

ΤΜΗΜΑ VΙI / ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 • Α. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
  • Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
  • Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
 • Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
  • Ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών σε Α.Ε και Ε.Π.Ε.
 • Γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
  • Με διάφορους τρόπους και συνδυασμούς
  • Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα
 • Δ. ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ
  • Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.)
  • Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Εξαγορές επιχειρήσεων
  • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων
  • Πραγματογνωμοσύνες
  • Αυξήσεις-Μειώσεις κεφαλαίου
  • Σχεδιασμός, Οργάνωση και επίβλεψη λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Νόμων 2190/20 και 3190/55 αντίστοιχα.
  • Κωδικοποιήσεις καταστατικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
  • Πλήρης εφαρμογή αναπτυξιακών νόμων και κινήτρων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω αναφερομένων εργασιών.

ΤΜΗΜΑ VIII / ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Α. Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ έχει συνεργασία με λογιστικές εταιρίες του εξωτερικού προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή εταιρίες εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όπως μεταξύ άλλων:

 • Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες
 • Μηχανογραφικές Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οικονομικών Πόρων
 • Στρατηγικές Προγραμματισμού
 • Συγχωνεύσεις και Μετατροπές Εταιριών

Β. Επίσης, συμπληρώνεται το συνεχώς αναπτυσσόμενο φάσμα υπηρεσιών προκειμένου να εξασφαλισθεί η εξυπηρέτηση της διευρυμένης πελατείας σε χώρες Βαλκανικές και μη (Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, Αγγλία, Κύπρο, κ.λ.π.) με άριστα αποτελέσματα, όπου μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Επιλογή της κατάλληλης νομικής δομής
 • Σύσταση, εγκαθίδρυση και διοίκηση
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών
 • Δημιουργία του κατάλληλου λογιστικού συστήματος
 • Υπηρεσίες μετόχων (nominees), διεύθυνσης και γραμματείας
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Ανοιγμα και διαχείριση Τραπεζικών λογαριασμών
 • Ετήσιος έλεγχος
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Φορολογικές Υπηρεσίες

ΤΜΗΜΑ IX / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ αναλαμβάνει την μηχανογράφηση των λογιστηρίων με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο αφού εννοείται ότι όλες οι προτάσεις της όχι μόνο εφαρμόζονται με τον καλύτερο μηχανογραφικό τρόπο αλλά είναι ελεγμένες φοροτεχνικά από ένα άριστο επιτελείο φοροτεχνικών συμβούλων.

Έτσι μπορεί να αναλάβει:

 • Μελέτη και καθοδηγήσεις για την μηχανοργάνωση καθώς επίσης την παρακολούθηση εργασιών μέχρι το πέρας της πλήρης λειτουργίας της επιχειρήσεως
 • Μελέτη οργανογράμματος της μηχανογραφικής λειτουργίας της επιχείρησης
 • Παραμετροποίηση των εφαρμογών
 • Μετατροπή ενός χειρόγραφου συστήματος τήρησης βιβλίων σε πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα
 • Κωδικοποιήσεις όπως:
  • Κωδικοποίηση Λογιστικού Σχεδίου (απόλυτα προσαρμοσμένο με το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και με τις διατάξεις που διέπουν το Φ.Π.Α. και με τις ανάγκες του πελάτη)
  • Κωδικοποίηση πελατών
  • Κωδικοποίηση προμηθευτών
 • Μελέτη της εφαρμογής της λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής σε Βιομηχανικές και Εμπορικές εταιρίες καθώς επίσης σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών
 • Εκπαίδευση προσωπικού από εξειδικευμένους μηχανογράφους που είναι γνώστες της Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής και οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ και του ΦΠΑ στην λειτουργία της μηχανογράφησης.

ΤΜΗΜΑ X / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ μετέχει σε εταιρίες Μηχανογράφησης και Εμπορικής διάθεσης και προώθησης μηχανογραφικών προϊόντων.

Ο συνδυασμός των δύο εταιριών και η κατάλληλη τεχνογνωσία καταφέρνει με την χρήση εργαλείων κατασκευής εφαρμογών να αναπτύσσει εφαρμογές κατάλληλες για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό και σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες τους.

Επίσης, έχει την δυνατότητα να προωθεί προϊόντα Software και Hardware αφού είναι authorised consultant dealer των προϊόντων των εταιριών κατασκευής λογισμικών εφαρμογών ALTEC, SINGULAR LOGIC, κ.λ.π.

ΤΜΗΜΑ XI / ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ ασχολείται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά, μηχανογραφικά, κ.ά.

 • Έχουν διοργανωθεί και διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία μία μεγάλη σειρά σεμιναρίων με ένα άριστο επιτελείο εισηγητών που τις περισσότερες φορές ήταν ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργείου Εμπορίου, κ.λ.π.
 • Επίσης, έχουν διοργανωθεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σύμφωνα με σχεδιασθέντα προγράμματα και έχουν οργανωθεί και εκπαιδευθεί ειδικές ομάδες στελεχών εταιριών κατά κλάδο επιχειρήσεων.

Αίθουσα σεμιναρίων και εκπαίδευσης προσωπικού Για τον λόγο αυτό υπάρχει μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα σεμιναρίων και εκπαίδευσης προσωπικού, χωρητικότητας 60 ατόμων, εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα (projector,laptop,μικροφωνική εγκατάσταση κ.λ.π)

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η πρακτική προσέγγιση του θέματος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που αποτελείται από στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Παραγωγής, της Μηχανογράφησης, των Λογιστηρίων, κλπ, και η υπόδειξη συγκεκριμένων κατευθύνσεων και λύσεων γίνεται από έμπειρα και καταξιωμένα στην αγορά στελέχη

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αφορά τους τομείς:

 • Ελεγκτικής
 • Γενικής Λογιστικής
 • Αναλυτικής Λογιστικής
 • Φορολογικών
 • Κοστολογικών Συστημάτων
 • Χρηματοοικονομικών
 • Διοίκησης και Οργάνωσης επιχειρήσεων
 • Πληροφορικής

Για τα ανωτέρω σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν οι επιχειρήσεις να τύχουν επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων από διάφορους Οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ XII / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Παροχή εξειδικευμένων φορολογικών εργασιών
 • Παροχή εξειδικευμένων φοροτεχνικών εργασιών
 • Παροχή υπηρεσιών σε εργατικά θέματα
 • Επίβλεψη λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Τήρηση λογιστηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Σύνταξη & επεξεργασία Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος
 • Σύνταξη & επεξεργασία Δηλώσεων Φ.Π.Α. και τήρηση του συστήματος VIES
 • Σύνταξη & επεξεργασία Δηλώσεων Φ.Μ.Α.Π.
 • Εργασίες για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων.

ΤΜΗΜΑ XIII / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧA

Η Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ συνεργάζεται με εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην προετοιμασία για την είσοδο των εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε όλες τις αγορές.
Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων ανέθεσε στην Β.ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΑΕ, την ετοιμασία των φακέλων τους για την είσοδο στο ΧΑΑ και είναι η μοναδική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα η οποία ασχολείται ενεργά στον τομέα αυτό συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρίες του ελληνικού χώρου.

ΤΜΗΜΑ XIV / ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Παραμετροποίηση Λογισμικού και ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου βάση του Π.Δ. 146/2003.
 • Εκπόνηση Ισολογισμού Έναρξης και Λήξης.
 • Υπολογισμός Αποσβέσεων και συμπλήρωση Μητρώου Παγίων βάση του Π.Δ. 299/2003.
 • Ολοκλήρωση ορθής Αποτίμησης Αποθεμάτων.
 • Σχεδιασμός Κοστολογικής Διάρθρωσης των Φορέων και διαμόρφωση Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Έλεγχος συνδέσεων των Λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού με την Γενική Λογιστική.
 • Εκπαίδευση των στελεχών και αρμοδίων διοικητικών υπαλλήλων σε θέματα Διπλογραφικού.

ΤΜΗΜΑ XV/ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μετά την εδραίωσή της στην κορυφή της λογιστικής και φοροτεχνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, η Β.Καράογλου, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες των καιρών, διευρύνει τις υπηρεσίες της στον τομέα των συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και εργατικών θεμάτων. Μπορείτε να απευθύνεστε στην εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών της Β.Καράογλου για να λαμβάνετε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας και να διευθετείτε με ταχύτητα και εγκυρότητα κάθε θέμα που σχετίζεται με τα ασφαλιστικά ταμεία του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το νέο τμήμα της Β.Καράογλου παρέχει συμβουλές για όλη τη γκάμα των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων, υπεύθυνα, γραπτά, τεκμηριωμένα και με αναλυτικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την έκδοση της σύνταξης. Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τη συμπλήρωσή τους και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης.

Οι σαρωτικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο που διέπει τις συντάξεις, την ασφάλιση και την εργασία καθιστούν απαραίτητη την παροχή υπεύθυνης και αξιόπιστης ενημέρωσης που θα σας προσφέρει η Β.Καράογλου, με εγγύηση τη μακρά, επιτυχημένη διαδρομή της στα οικονομικά τεκταινόμενα της Θεσσαλονίκης και της χώρας μας ευρύτερα.

Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Φορολογικός Οδηγός 2015
Ημερολόγιο
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου