Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
decrease font size reset font size increase font size
Ελληνικά English

Πολιτική υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO45001:2018

30 Σεπ 2020 - 02:12

Picture 0 for Πολιτική υγείας και ασφάλειας εργαζομένων

Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα εμπεριέχει συνθήκες και παράγοντες που δύνανται να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της, των αναδόχων της και των επισκεπτών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO45001:2018. Η εταιρία δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι συνθήκες και παράγοντες που έχουν επίπτωση στην Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία καλύπτει τοσύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας αναφορικά με την Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της, τις Νομικές - Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Γενικός στόχος της εταιρίας είναι να μειώσει και να εκμηδενίσει τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς, που προκαλούνται κατά την εργασία. Για να επιτύχει τα παραπάνω, η εταιρία επιδιώκει:

 • μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με το τι μπορεί να επιτύχει με απλή εφαρμογή της νομοθεσίας
 • την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου που επηρεάζει σε θέματα Υγεία & Ασφάλειας στην εργασία.

Ειδικότερα η εταιρία δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να παρέχει ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη από εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες.
 • Να μεριμνά για τη διαρκή βελτίωση στη διαχείριση και τις επιδόσεις στην ΥΑΕ.
 • Να συμμορφώνεται με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις .
 • Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αφορούν σε κινδύνους ΥΑΕ, τις οποίες δεσμεύεται να ακολουθεί η εταιρία.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Να εκπαιδεύει όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας σε θέματα ΥΑΕ και να τους κρατά ενήμερους για τις ατομικές τους υποχρεώσεις έναντι της ΥΑΕ.
 • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία και για την επίτευξη των Στόχων και των Προγραμμάτων της.
 • Να ζητά τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων ή και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όταν υφίστανται.
 • Να παρακολουθεί και να μετρά την επίδοση στην ΥΑΕ.
 • Να εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης  της ΥΑΕ.
 • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη τους.
 • Να ανασκοπεί περιοδικά την πολιτικής της, προκειμένου να παραμένει κατάλληλη ως προς τη φύση και την κλίμακα της επικινδυνότητας της ΥΑΕ στην εταιρία.

Όλα τα στελέχη της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρίας προς την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, καθώς και δέσμευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη των ατυχημάτων.

Η εταιρία Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε.θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των συνθηκών και παραγόντων που δύνανται να την επηρεάσουν αρνητικά.

Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται στο προσωπικό, είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ανασκοπείται περιοδικά από τη Διοίκηση της Εταιρίας, έτσι ώστε να παραμένει κατάλληλη ως προς τη φύση και την κλίμακα της επικινδυνότητας της ΥΑΕ στην εταιρία.

 
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Φορολογικός Οδηγός 2015
Ημερολόγιο
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου