Τετάρτη 18 Μαΐου 2022
decrease font size reset font size increase font size
Ελληνικά English

Περιβαλλοντική Πολιτική

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001:2015

30 Σεπ 2020 - 02:03

Picture 0 for Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να μεγιστοποιεί την κοινωνική και πολιτιστική της προσφορά.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ πουκαλύπτει την Παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιώνκαι σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001:2015, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρίας.

 Ειδικότερα η εταιρεία δεσμεύεται για τα εξής:

 • Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με τις την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή καθώς και με τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (πελάτες, προσωπικό, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο κ.α).
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών.
 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική της επίδοση.
 • Να παρακολουθεί και να μετρά τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις.
 • Να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης.
 • Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους περιβαλλοντικούς Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους. Το γενικό πλαίσιο των στόχων της εταιρίας είναι:
  • Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
  • Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Στόχων της.
  • Να υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών- ενεργειακών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της (έλεγχος καταναλώσεων, αποβλήτων, προμηθειών).
  • Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική- ενεργειακή της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί.

Η δέσμευση της Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών στόχων της, σε κάθε ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές ενέργειες και προτάσεις βελτίωσης που θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.

Η Β. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Α.Ε. θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών. 

 
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Φορολογικός Οδηγός 2015
Ημερολόγιο
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου